KRS

KRS to skrót od „Krajowy Rejestr Sądowy”. Jest to instytucja oraz rejestr, który pełni kluczową rolę w systemie prawnym i gospodarczym w Polsce. KRS jest zarządzany przez sądy i ma na celu gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o podmiotach prawa handlowego, w szczególności o spółkach handlowych i innych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Główne zadania Krajowego…

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe to formalne rejestracje i zapisy finansowe prowadzone przez firmę lub osobę, aby śledzić jej transakcje finansowe i sytuację finansową. Są one niezbędne dla celów zarządzania finansami, sporządzania sprawozdań finansowych i spełniania wymagań prawnych związanych z podatkami i rachunkowością. Księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z określonymi zasadami i przepisami księgowymi obowiązującymi w danym…

Klin podatkowy

Klin podatkowy to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów publicznych, które odnosi się do sytuacji, w której różne stawki podatkowe lub pułapki podatkowe tworzą dysproporcje w dochodach lub opodatkowaniu między różnymi grupami podatników. Klin podatkowy może występować zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jak i w podatku od osób prawnych (CIT), oraz może…

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to zbiór wewnętrznych praktyk i norm współpracy. Kultura organizacyjna pełni wiele znaczących funkcji m.in.: wzmacnia zaangażowanie pracowników, poprawia komunikację wewnętrzną, łagodzi konflikty, wyznacza standardy obowiązujące w firmie. Podczas momentów kryzysowych kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę. Kultura organizacyjna odnosi się do zbioru wartości, przekonań, norm, zwyczajów i praktyk, które kształtują sposób funkcjonowania i działania…

Karta podatkowa

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego: do 7. dnia następującego po miesiącu, za który jest należna karta podatkowa.

Kaizen

Metoda Kaizen po raz pierwszy została zastosowana w japońskiej fabryce Toyoty. Samo słowo Kaizen oznacza w języku japońskim kai – zmiana, zen – dobry. Popularność tej metody zwiększyła się po wydaniu w 1986 roku książki autorstwa Massaki Imai „Kai-zen – The Key to Japanese Competitive Success”. Kaizen to jedno z narzędzi Lean Manufacturing. Jest to filozofia zarządzania i podejście…

Kodeks pracy

Kodeks pracy to akt normatywny, który stanowi zbiór przepisów mających na celu normowanie praw i obowiązków pracowników i pracodawców związanych ze stosunkiem pracy. Podzielony jest na 15 działów. Kodeks pracy to zbiór przepisów prawnych regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w ramach stosunku pracy. Kodeks pracy określa zasady dotyczące warunków zatrudnienia, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów,…

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to system, który został wprowadzony w celu usprawnienia procesów wystawiania i przesyłania faktur, zmniejszenia ilości błędów w dokumentach oraz redukcji kosztów związanych z administracją. System umożliwia integrację z systemami eRP, dzięki czemu proces wystawiania i przesyłania faktur może być jeszcze bardziej zautomatyzowany. Krajowy System e-Faktur  służy do generowania, przesyłania, odbierania i przechowywania…