Scrum

Pojęcie Scrum zapożyczone jest z terminologii sportowej. W grze zespołowej rugby, zawodnicy formują tzw. młyn (ang. scrum), który oznacza wznowienie gry po faulu lub wybiciu piłki poza boisko. W tym kontekście w 1986 roku w artykule Harvard Business Review (HBR) pod tytułem „The New New Product Development Game”  autorstwa Hirotaki Takeuchiego i Ikujiro Nonaki opublikowano po raz pierwszy ogólne założenia metodyki Scrum.

Zgodnie z definicją w Podręczniku po Scrumie:

Scrum to uproszczone ramy postępowania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów. Scrum rozumiany jako ramy postępowania jest celowo niekompletny, definiuje jedynie elementy wymagane do wdrożenia teorii Scruma. Scrum opiera się na inteligencji zbiorowej jego użytkowników. Zamiast dawać ludziom szczegółowe instrukcje, reguły Scruma pozwalają kształtować wzajemne relacje i interakcje.

Scrum jest popularną metodyką zarządzania projektem, która jest często stosowana w branży informatycznej i rozwoju oprogramowania. Opiera się na zwinnych zasadach i zapewnia elastyczność, efektywność i transparentność w procesie tworzenia produktu.

Główne elementy Scrum to:

  1. Scrum Team: Zespół Scrum składa się z kilku osób, takich jak Product Owner, Scrum Master i Development Team. Każdy członek zespołu ma określone role i odpowiedzialności.
  2. Product Backlog: Jest to lista wymagań, funkcji i zadań dotyczących produktu, które są priorytetowe i nadzorowane przez Product Ownera. Backlog jest dynamiczny i może być aktualizowany na bieżąco.
  3. Sprint: Jest to ustalony okres czasu (zwykle od 1 do 4 tygodni), w którym zespół pracuje nad wybranymi elementami z Product Backlogu. Każdy Sprint ma określony cel i wynikające z niego zadania.
  4. Sprint Planning: Na początku każdego Sprintu odbywa się spotkanie Sprint Planning, podczas którego zespół określa cele i zasady dla danego Sprintu. Są one uwzględniane w Sprint Backlogu.
  5. Daily Scrum: Codziennie odbywa się krótkie spotkanie (15 minut), podczas którego zespół omawia postępy, plany na dzień oraz ewentualne przeszkody. Celem jest synchronizacja pracy i identyfikacja problemów.
  6. Sprint Review: Po zakończeniu Sprintu odbywa się spotkanie Sprint Review, na którym zespół prezentuje zrealizowane zadania i uzyskuje informacje zwrotne od klienta lub zainteresowanych stron.
  7. Sprint Retrospective: To spotkanie po Sprint Review, podczas którego zespół analizuje przebieg Sprintu, identyfikuje możliwości usprawnienia i ustala konkretne działania na przyszłość.

Scrum dąży do iteracyjnego i inkrementalnego dostarczania wartościowych funkcji i produktów. Jego elastyczna natura umożliwia dostosowanie się do zmieniających się wymagań i szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Metodyka Scrum promuje samodzielność zespołu, współpracę i ciągłe doskonalenie procesu pracy.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: