Raportowanie-ESG-w-Polsce

Czy raportowanie ESG w Polsce będzie stanowić wyzwanie dla księgowości?

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) znacząco rozszerza zakres i wymogi dotyczące raportowania niefinansowego, wprowadzając nowe zasady dla tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Pierwsze sprawozdania, zgodnie z nowymi zasadami, będą dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie. Początkowo, do końca 2024 roku, dyrektywą zostanie objętych 150 firm w Polsce i 12 tysięcy firm w całej UE, które już podlegały dyrektywie NFRD (ang. Non-Financial Reporting Directive).