Ustawa budżetowa

Ustawa budżetowa to dokument legislacyjny określający plan dochodów i wydatków państwa na określony okres czasu, zazwyczaj na rok kalendarzowy. Jest to podstawowy akt prawny, który stanowi ramy finansowe dla rządu lub innych organów władzy budżetowej w kraju. Ustawa budżetowa jest kluczowym instrumentem w procesie zarządzania finansami publicznymi i kształtowania polityki gospodarczej państwa.

Ulga ekspansyjna

Ulga ekspansyjna zwana również ulgą prowzrostową regulowana jest przepisami art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa z dnia 26 lipca 1991r.”) i odpowiednio art. 18eb ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.”)…

UPO

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru ma na celu potwierdzenie, że dokument został poprawnie przedłożony do systemu e-Deklaracje. Jest to dowód, że została złożona deklaracja czy podanie.    

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe to zwolnienia, odliczenia, obniżki czy zmniejszenia, które są przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Zastosowanie ulg powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulgi podatkowe to korzyści podatkowe lub odliczenia od podatku, które są udzielane podatnikom w celu zmniejszenia ich obciążeń podatkowych. Ulgi podatkowe mogą być oferowane na różne sposoby i w różnych obszarach,…